Onze Huisregels

CULTUUR EN ORGANISATIE

Spirit is een amateur-zangvereniging, die zich richt op meerstemmige gospel en popmuziek. Het koor heeft plezier in het zingen hoog in het vaandel staan. Daarnaast streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Om verhoging van kwaliteit te waarborgen wordt muzikaal beleid ontwikkeld en regelmatig aangepast.

De vereniging wordt geleid door een bestuur van minimaal 5 leden, die steeds voor twee jaar door de ledenvergadering worden gekozen. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarbij o.a. het bestuur en commissies worden gekozen. Een bestuurslid wordt in beginsel voor twee jaar benoemd en is daarna herkiesbaar.

Spirit heeft vier stemgroepen (sopranen-alten-tenoren-bassen) en wordt begeleid door een vaste band.  Tijdens optredens zingen wij uit ons hoofd. De dirigent en de bandleider worden betaald, de bandleden krijgen een onkostenvergoeding per optreden, alle overige activiteiten worden verzorgd door vrijwilligers.

In het repertoire komen regelmatig liederen voor met solisten. Solisten kunnen worden gekozen door de dirigent of er wordt een auditie georganiseerd waarvoor alle leden zich mogen aanmelden Het auditielied dient uit het hoofd te worden gezongen.

Een vereniging kan bestaan dankzij de inzet van alle leden. Ieder lid draagt daar naar vermogen zijn/haar steentje aan bij. Deze gezamenlijke inzet resulteert in een bloeiend en gezellig Spirit.

Meewerken aan het goed functioneren van Spirit zit in het kleine en in het grote en wordt door iedereen bijzonder op prijs gesteld. Het bestuur benoemt deze waardering dan ook graag eens per jaar op de jaarvergadering en/of wanneer iemand stopt met zijn/haar activiteiten. Door het interactieve karakter van deze vrijwillige inzet, is besloten om hier geen attenties tegenover te stellen.

LID WORDEN

Kandidaat leden kunnen zich aanmelden via de website www.spiritgospelpop.nl of bij het secretariaat, 

Burg van Randwijckstraat 23B, 5328AS Rossum, info@spiritgospelpop.nl

Indien er ruimte is binnen de stemgroep, kan, in overleg met de dirigent, een aspirant-lid worden toegelaten tot het koor. Indien er geen ruimte is, kan een aspirant-lid worden toegevoegd aan een wachtlijst voor die stemgroep. Aan toelating tot het koor gaat een stemtest vooraf. Zangervaring en het kunnen lezen van notenschrift is niet vereist, maar wel handig. Elk aspirant-lid krijgt gedurende vier weken de mogelijkheid om mee te repeteren en thuis via een mp3 te oefenen.  Na 4 weken doet het aspirant-lid, in overleg met de dirigent, auditie middels het zingen van een vooraf afgesproken lied. Uiteraard dient dit lied uit het hoofd te worden gezongen. Na een geslaagde auditie krijgt het lid een inschrijfformulier om lid te worden. Een nieuw lid zingt pas mee bij optredens na overleg met de dirigent.

OMGANGSNORMEN

o We hebben respect voor elkaar en onszelf

o we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens

o we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen

o we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen

o We staan open voor elkaars feedback

o We laten waardering aan elkaar blijken

o we praten mét elkaar en niet óver elkaar

o We helpen elkaar

REPETITIES EN OPTREDENS

           Tijd en locatie

Repetities worden wekelijks gehouden op vrijdagavond in

SCC de Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham.

van 19.30 tot 21.30 uur. Rond 20.30 is er een kwartier pauze.

Thuis oefenen

Naast de repetities is het noodzakelijk dat met de verstrekte repetitiematerialen thuis regelmatig wordt gerepeteerd.

Aanwezigheidsnorm + register

Als je lid bent van Gospelpopkoor Spirit gaan we er vanuit dat je elke repetitie aanwezig bent; maar tenminste 3 van de 4 repetities. Daarnaast gaan we er vanuit dat iedereen de laatste 4 repetities voor optredens en concerten aanwezig is.  Op het aanwezigheidsregister geef je aan dat je aanwezig bent zodat wij de norm kunnen toetsen. Het inschrijven op het aanwezigheidsregister stopt om 19.25 uur. Er zal twee maal per jaar een mail rondgestuurd worden naar elk lid met hun aanwezigheid, zodat ieder inzicht heeft in zijn eigen aanwezigheid.

Afmelden

In verband met de aanwezigheidsnorm is het noodzakelijk dat voor elke repetitie waarbij je niet aanwezig kunt zijn, je wordt afgemeld. Ook indien je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij een optreden dien je je af te melden.

Langdurig ziek zijn

Bij 2 jaar onafgebroken ziek zijn wordt in overleg met de betrokkene het lidmaatschap beëindigd.

           Met zijn/haar goedvinden kan het lid meteen op de wachtlijst gezet worden. Het lid heeft de mogelijkheid

           om z.s.m. terug te komen bij het koor maar zal dan wel een stemtest moeten doen.

Vakanties

De repetities vinden wekelijk plaats. Ook tijdens de vakanties. Uitzondering daarop zijn de Kerst- en Zomervakantie; dan repeteren we niet.

Pauze consumpties

Tijdens het opgeven van je aanwezigheid geef je meteen aan of je in de pauze koffie of thee wilt drinken, om opstoppingen aan de bar te voorkomen. Deze koffie en thee wordt in de repetitieruimte geserveerd.

De consumptie wordt door iedereen met een munt betaald. Minimale afname 5 munten, maximale afname 10 munten per keer. De prijs voor koffie en thee is momenteel € 1,70 per consumptie. Je mag natuurlijk ook zelf iets bestellen aan de bar, daarvoor kunnen geen munten gebruikt worden.

Optredens

Optredens vinden gemiddeld zo’n 5 tot 10 keer per jaar plaats . Vaak zijn het eigen concerten maar andere keren worden we uitgenodigd bij festivals of bv een huwelijk. Een voorwaarde is altijd dat licht en geluid goed genoeg zijn wil het koor komen zingen.

Spirit geeft in het voorjaar een eigen jaarconcert en rond Kerstmis worden meestal ook meerdere optredens verzorgd. Concerten worden gepland en voorbereid door de Publiciteits- en Concertcommissie (PRCC). Deze commissie verzorgt de communicatie met opdrachtgevers bij optredens en informeert het koor over de optredens.

Soms vinden optredens overdag plaats en het kan zijn dat leden dan vrijwillig vrij moeten nemen om mee te doen.Er gaat namens het bestuur een dringend advies naar de leden, om tijdens een optreden geen alcohol te nuttigen.

Opbouwen geluidsapparatuur

Het opbouwen van de geluidsinstallatie voor- en afbreken na repetities wordt door de geluid- en opbouwcommissie gedaan. De stoelen worden klaargezet door de Biechten. Elk lid is verantwoordelijk voor het opruimen van z’n eigen stoel na de repetitie.

Bij een optreden wordt het opbouwen van de installatie verzorgd door een vaste opbouwploeg.

Opbouwen podium

De podiumploeg bouwt het podium op indien nodig  bij een optreden of repetitie. De podiumploeg bestaat momenteel uit 3 leden.

MATERIALEN/AANSCHAF

Geluidsapparatuur en muziekinstrumenten

Het koor beschikt over een moderne geluidsinstallatie en muziekinstrumenten ten behoeve van repetities en optredens.

Repetitiematerialen

Als iemand interesse heeft om kennis te maken met ons koor, verzorgt de dirigent een mapje met daarin alle bladmuziek van die concertperiode. Is diegene enthousiast en wordt hij/zij aspirant-lid, dan zal hij/zij wekelijks via de dirigent een mail ontvangen met daarin de bladmuziek en MP3’s van de stemgroep. Tijdens de repetitie draagt het aspirant-lid zelf zorg voor het meenemen van de bladmuziek. Leden kunnen op Dropbox nieuw en oud materiaal vinden en hebben toegang tot de MP3-bestanden van hun eigen stemgroep. Leden zijn zelf verantwoordelijk om de bladmuziek mee te nemen naar de repetitie.
De materialen behoren tot Spirit en mogen niet aan derden verstrekt worden.

KLEDING

Per optreden wordt door de PRCC aangegeven welk tenue gedragen gaat worden in samenspraak met de dirigent. Er wordt verwacht dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Bij concerten mag de PRCC de vrijheid nemen je op de voorschriften te wijzen. Dit is nooit persoonlijk bedoeld, maar altijd in het kader van een positief resultaat voor onze gezamenlijke presentatie.

FEEST

Jaarlijks wordt een Spirit-feest georganiseerd door de Feestcommissie waarbij naast de financiële bijdrage van Spirit ook een kleine bijdrage van de leden kan worden gevraagd.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 15,00 per maand (per januari 2023 €17,50). Via het inschrijfformulier machtig je de vereniging in beginsel om automatisch af te schrijven van je bankrekening. Uiteraard kan de contributie ook per kwartaal, halfjaar of jaar betaald worden.OFFICIËLE SPIRIT APP

Hierop komen berichten te staan die voor het koor van belang zijn. Er kan door de leden niet op gereageerd worden.

SPIRIT-FUN-APP

Je wordt door de secretaris toegevoegd aan deze app. Als je dit niet op prijs stelt, kun je de groeps-app verlaten.

Sint-Michielsgestel, 24-9-2022

X